Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
teawho
1954 cb58 390
Reposted fromckisback ckisback viaoll oll
teawho
1801 3644 390
Reposted fromstroschek stroschek viaoll oll
teawho
teawho
3807 7a7e 390
Bałtyk
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaoll oll
teawho
7973 8266 390
Reposted fromoll oll
teawho
2485 b40b 390
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaoll oll
teawho
Poprzez stosowanie zasad savoir-vivre’u w życiu codziennym możemy wpływać na nasze otoczenie i, choćby na małą skalę, być inspirującym przykładem dla innych. Niewykluczone, że gdy machniecie kierowcy ręką w podziękowaniu za miły gest, następnym razem będzie on bardziej skłonny wpuścić innych na swój pas ruchu. Nigdy nie wiadomo, co może wyniknąć z niewinnego skinięcia dłonią.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaoll oll
teawho
5252 380e 390
Reposted fromressacramiser ressacramiser viaoll oll
teawho
0630 053a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
teawho
1717 810d 390
Reposted fromoll oll
teawho
1708 067c 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
teawho
7141 fe5b 390
Reposted fromsavatage savatage viaoll oll
teawho
1721 512d 390
Reposted fromoll oll viaHanoi Hanoi
teawho
teawho
6145 bbf8 390
Reposted frompiehus piehus viapodkreslajmnie podkreslajmnie
teawho
6051 72d0 390
teawho
7797 3fcc 390
Reposted fromretaliate retaliate viajointskurwysyn jointskurwysyn
teawho
8297 f3b6 390
teawho
teawho
9901 f3d5 390
Reposted fromrubinek rubinek viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl