Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
teawho

mindfuck of the day

fartgallery:

squirrelgirlv3:

fartgallery:

the alphabet has been saying “hi” to you all these years. and i bet you didnt even say it back once you piece of shit

Why did you have to draw in the O and P

to distract everyone from the W

teawho
4519 0d4e 390
4192 d9de 390

cccartwheelsinyourhonour:

Snowy Oxford, England

teawho
9117 d4bf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajethra jethra
teawho
teawho
1542 b2f7 390
teawho
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
teawho
teawho
8224 5750 390
Reposted fromdafil dafil viabezwladnie bezwladnie
teawho
8841 2961 390
Reposted fromoll oll viabezwladnie bezwladnie
teawho
9705 a506 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabezwladnie bezwladnie
teawho
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viadoubleespresso doubleespresso
teawho
teawho
teawho
w życiu najtrudniejsze jest odkrywanie swojej tożsamości. Czy ta whisky rzeczywiście ci smakowała, czy może tak ci się wydawało, bo smakowała twoim kolegom? Czy kupiłeś ten telefon dla siebie, czy żeby pokazać, że cię stać? Czy słuchasz tej muzyki dlatego, że ci się podoba, czy dlatego, że słuchają jej twoi znajomi, a ty boisz się przyznać, żeby cię nie wyśmiali? Co jest naprawdę twoje? Z takich drobnych rzeczy układa się nasza tożsamość. Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.  
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viasomebunny somebunny
teawho
5322 e643 390
Reposted frominaska inaska viasomebunny somebunny
teawho
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
teawho
9093 8d90 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl