Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
teawho
8545 495c 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaslodziak slodziak
teawho
3726 233b 390
teawho
5939 86ec 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabezwladnie bezwladnie
1203 090a 390
Reposted fromcobbl3 cobbl3 viabezwladnie bezwladnie
teawho
2065 f315 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viawrazliwa wrazliwa
teawho
4516 b9a1 390
Reposted fromkaiee kaiee viaaynis aynis
8826 41e8 390

petalpunks:

☽♀☾

Reposted fromkill-me-now kill-me-now viaaynis aynis
teawho
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
teawho
5256 5286 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
2792 08d8 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viabluejane bluejane
7139 8668 390

thecommonchick:

This is the type of love I want

8924 5dff 390
teawho
3411 498b 390
Reposted fromagathaa agathaa viatoniewszystko toniewszystko
4585 7812 390

immoren:

guywithamohawk:

superpoorlifechoices:

Pornhub commenters generally have a reputation of being more civil to each other than youtubers. Maybe people who argue online just need to bust a nut?

^^^

Not all heroes wear pants. 

teawho
0247 6738 390
teawho

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaaynis aynis
teawho
9627 11c2 390
Reposted fromoutline outline viabezwladnie bezwladnie
6514 7650 390
Reposted fromjustadream justadream viajethra jethra
teawho
2539 04ef 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiedobrze niedobrze
teawho
5304 03b7 390
Reposted fromgket gket via8agienny 8agienny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl