Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
teawho
0247 6738 390
teawho

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaaynis aynis
teawho
9627 11c2 390
Reposted fromoutline outline viabezwladnie bezwladnie
6514 7650 390
Reposted fromjustadream justadream viajethra jethra
teawho
2539 04ef 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiedobrze niedobrze
teawho
5304 03b7 390
Reposted fromgket gket via8agienny 8agienny
teawho
5856 abcd 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamagolek22 magolek22
teawho
Reposted frombluuu bluuu viasillene sillene
teawho
3621 80fd 390
Reposted fromeryawen eryawen viajointskurwysyn jointskurwysyn
teawho
8122 90ec 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutofmyhead outofmyhead
teawho
3160 d9c9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapure-bliss pure-bliss
3357 5ecc 390
Reposted fromget-fit get-fit viabezwladnie bezwladnie
teawho
5223 9f51 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabezwladnie bezwladnie
teawho
3180 2c15 390
Reposted fromuoun uoun viainaya inaya
teawho
0099 94ae 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
teawho

Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora
Reposted fromlittlefool littlefool viabezwladnie bezwladnie
teawho
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viaaynis aynis
teawho
1087 d627 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaaynis aynis
teawho
3634 77a7 390
Reposted fromrol rol viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl