Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
teawho
9496 1a8e 390
teawho
7697 1b73 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viasouxie souxie
teawho
7120 f95c 390
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
teawho
teawho
4836 7b8c 390
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
teawho
teawho
0687 d73b 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viajethra jethra
teawho

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viajethra jethra
teawho
1102 479e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viajethra jethra
teawho
1488 ee73 390
teawho
1079 8b9a 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viajethra jethra
teawho
1840 3f5d 390
Reposted fromnutt nutt viajethra jethra
teawho
3139 fd54 390
It is much better
Reposted fromvolldost volldost viamagolek22 magolek22
teawho
teawho
Reposted fromFlau Flau viafischi fischi
teawho
   
Reposted fromdreamadream dreamadream viaikari ikari
teawho
0802 ec39 390
teawho
6952 8331 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarna karna
teawho
0136 f357 390
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
teawho
9530 f792 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl