Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
teawho
6298 60aa 390
Reposted fromrol rol viaaynis aynis
teawho
3103 e4f9 390
Reposted fromblizzers blizzers viasuben suben
teawho
teawho
6809 58dc 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabrzask brzask
teawho
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
teawho
Reposted frombluuu bluuu viapsychoviolet psychoviolet
1456 bc13 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viailovegreen ilovegreen
teawho
0878 5fc2 390
teawho
7137 1e70 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagitarowaaaA gitarowaaaA
teawho
8335 3d38 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viabezwladnie bezwladnie
4592 aca6 390
Reposted fromimmortal-a immortal-a viabezwladnie bezwladnie
teawho
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viagitarowaaaA gitarowaaaA
teawho
7901 29ea 390
Reposted frommisstodd misstodd viagitarowaaaA gitarowaaaA
5909 a3ec 390
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viagitarowaaaA gitarowaaaA
teawho
8985 66c8 390
Reposted fromPoranny Poranny viagitarowaaaA gitarowaaaA
teawho
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabezwladnie bezwladnie
teawho
"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaiga-xvl iga-xvl
teawho
teawho
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl