Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
teawho
2696 fdc2 390
teawho
tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o1_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o2_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o3_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o4_500

Vietnam - Golden Bridge, 2018 (via Reckon)

teawho
Moim zdaniem, powinieneś radykalnie zmienić swój sposób życia i zacząć odważnie robić rzeczy, o których przedtem nawet nie myślałeś; albo wahałeś się, czy spróbować. Tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych, a jednak nie podejmują żadnej próby, by to zmienić, ponieważ przywykli do życia w pewności, konformizmie i konserwatyzmie, co może dawać poczucie spokoju umysłu, ale w rzeczywistości nie ma rzeczy bardziej niszczącej dla niespokojnego ducha niż pewna przyszłość.
— Jon Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromkropki kropki viamuviell muviell
teawho
2017 0bf7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamuviell muviell
teawho
6417 4d5c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamuviell muviell
teawho
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viamuviell muviell
teawho
0453 2ecb 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viamuviell muviell
teawho
5853 4005 390
teawho
teawho
teawho
3365 cff9 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaheroes heroes
teawho
9910 8f98 390
Reposted fromheroes heroes viajointskurwysyn jointskurwysyn
teawho
teawho
1645 a0e8 390
7224 f740 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viasatyra satyra
teawho
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz - Szkoła żon
Reposted fromzoou zoou viaiwannatobelovedbyu iwannatobelovedbyu
teawho
1366 0a8a 390
teawho
7337 efc8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
teawho
3621 6a67 390
teawho
3816 4f7b 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl